ΝΕΑ VOUCHER 2014

ΝΕΑ VOUCHER 2014
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα ΝΕΑ Προγράμματα VOUCHER ανέργων
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 27410 24464

Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σας ενημερώνει για την πρόσκληση νέου προγράμματος Voucher με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1996
• Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
• Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
• Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
• Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά:
• Για απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ) 2.240€ εκπαιδευτικό Επίδομα (συμπεριλαμβανομένων των νοµίµων κρατήσεων)
• Για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.410€ εκπαιδευτικό Επίδομα (συμπεριλαμβανομένων των νοµίµων κρατήσεων)
Θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απ΄ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης).

Κριτήρια Επιλογής

α) Για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε προηγούμενα προγράμματα voucher (voucher 18-29 ή voucher Τουρισμού (ΣΕΤΕ))
4. Εκπαιδευτικό επίπεδο.

β) Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε προηγούμενα προγράμματα voucher (voucher 18-29 ή voucher Τουρισμού (ΣΕΤΕ)).
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 50 μόρια.

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
α) Για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
• Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 380 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
β) Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:
• Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 420 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Προθεσμία Υποβολής

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων για 18 -24 ετών λήγει 20/09/2014 και ώρα 24:00 μ.μ.
25-29 ετών λήγει, 15/09/2014 και ώρα 24:00 μ.μ