Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016 12:06

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

H Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας συμμετέχει στην  υλοποίηση του  προγράμματος  Κοινωφελούς εργασίας που αφορά  122 ωφελούμενους που έχουν επιλεχθεί να εργαστούν για 8 μήνες στο Δήμο Κορινθίων και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Έτσι εκτός από συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον ΟΑΕΔ, ο ωφελούμενος έχει την δυνατότητα να καταρτιστεί στις «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας» (ΤΠΕ) και να λάβει την σχετική πιστοποίηση. Οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στη δράση της κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα.

Όσοι έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης θα συμμετέχουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες και δεξιότητες πληροφορικής:

-Υγεία και ασφάλεια στην εργασία     10 ώρες

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.-

-Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα - 20 ώρες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I  -  90ώρες

1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word

2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II - 90 ώρες

1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word

2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - SocialMedia, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III - 90 ώρες

1. Eπεξεργασία Εγγράφου - Word

2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

 

5. Βάσεις Δεδομένων – Access