Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 11:44

Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για ανέργους νέους 18-24 ετών

 


Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης & Πιστοποίησης για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών.


Επίδομα : 1.380 €


Κάνε αίτηση συμμετοχής έως 07/04/2017.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 


ΚΕΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΡΜΟΥ 2, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ:2741024464 εσωτ 920,927,929

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ηλικίας 18-24 ετών δηλ να έχουν γεννηθεί από 1-2-1992 εως 31-12-1999 υποχρεωτικής,δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης και απόφοιτοι  ΑΕΙ-ΤΕΙ.

 

Συνολική διάρκεια κατάρτισης 380 ώρες

 

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

 

 Αντίγραφο ταυτότητας Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας. Ατομικό (για τους άγαμους) ή οικογενειακό (για τους έγγαμους) του φορολογικού έτους 2015.

 Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ανανέωσης κάρτας ανεργίας.

 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.

 Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ

 

Υπεύθυνη Δήλωση αρθρ.8 Ν.1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ότι (α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής είναι ακριβή και αληθή (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας  ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση (γ) δεν έχω μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.