ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ISO 9001:2015

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία στον τομέα παροχής υπηρεσιών Υποστήριξης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων μεταποίησης, εμπορίου, Τουρισμού, λοιπών υπηρεσιών και επαγγελματιών. Η ανάληψη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων ως και η σύναψη κάθε μορφής σχέσεων με εθνικούς ή διεθνείς φορείς που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους  επιτηδευματίες στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ξένων και στη διείσδυσή τους στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Είναι στελεχωμένη, με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που χρόνια τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες της στον χώρο της.

Η εταιρεία έχει κοινωφελείς σκοπούς (μέσα από συνεχή προβολή και διεύρυνση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων) η επίτευξη των οποίων θα γίνει χωρίς την επιδίωξη κέρδους. Η αστική εταιρεία, που συνίσταται με το παρόν, επιδιώκει οικονομικό σκοπό με την ευρεία έννοια, με έμφαση σε εκπαιδευτικούς σκοπούς πληροφορικής, αναπτύσσει δραστηριότητες που εξυπηρετεί την εθνική οικονομία και τις παραγωγικές τάξεις, διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά προγράμματα και, γενικότερα, αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των στόχων του εμπορίου και της βιομηχανίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ εγκατέστησε το Σύστημα Ποιότητας που καλύπτει όλες τις λειτουργίες της, που έχει σχεδιαστεί πάνω στις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

  • Να αποτελέσει τη βάση για μια καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
  • Να βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών στον πελάτη.
  • Να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες τους.
  • Να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Να εξασφαλίσει την άριστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Διοίκηση δεσμεύεται:

Να υποστηρίζει την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται όταν χρειάζεται έτσι ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας

Να τηρεί και να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, πρότυπα και κανονισμούς που είναι σχετικά με το αντικείμενο της πιστοποίησης.

Για την επίτευξη της Πολιτικής και Στρατηγικής η εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ έχει θέσει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

  • διαρκής εστίαση στην εξυπηρέτηση των πελατών για την κάλυψη των απαιτήσεων και προσδοκιών τους
  • συνεχής βελτίωση στηριζόμενη σε μετρήσιμα αποτελέσματα
  • προσφορά νέων υπηρεσιών στους πελάτες
  • συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
  • συνεχής βελτίωση των υποδομών, με την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης τεχνολογικής και επικοινωνιακής υποδομής

Το Σύστημα Ποιότητας εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και των κάθε είδους συνεργατών που σχετίζονται με το πεδίο πιστοποίησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                                                                                         2/3/2018