ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ως Υπευθύνου Επεξεργασίας ή/και Εκτελούντος την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Το «ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας», στο εξής η «Επιχείρηση», είναι πλήρως συμμορφωμένο με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.

1. Πολιτική Απορρήτου
«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται, καταγράφεται ή αποθηκεύεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή του φυσικού προσώπου. Η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη» αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτές.

2. Πεδίο Εφαρμογής
Η Πολιτική απορρήτου ισχύει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική απορρήτου καθώς και για τις τυχόν προωθητικές ενέργειες (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας), με ή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Η «Επιχείρηση» δε φέρει ευθύνη για δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εταιρείες και ιστότοπους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της ή δε συνεργάζονται με εμάς.

3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας
Η «Επιχείρηση» που εδρεύει στην Κόρινθο και επί της οδού Ερμού 2, ΤΚ 20100, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει ή τα οποία συλλέγουμε για εσάς, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Σχετικά με τους Όρους Χρήσης και την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της «Επιχείρησης», μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2741024464 και μέσω e-mail στη διεύθυνση anaptyxiaki@korinthiacc.gr

4. Συλλογή Δεδομένων.
Κάθε φορά που αιτείστε την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιστοποίησης, συμβουλευτικής, απασχόλησης ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που παρέχουμε, επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις ή το διαδικτυακό μας τόπο, επικοινωνείτε απευθείας με την επιχείρησή μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο, συμπληρώνετε ηλεκτρονικές ή φυσικές αιτήσεις ή φόρμες επικοινωνίας, συνάπτετε μαζί μας οποιουδήποτε είδους σύμβαση, μας παρέχετε οι ίδιοι υπηρεσίες ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων απλών προσωπικών δεδομένων, δεδομένων ειδικών κατηγοριών, όπως δεδομένων υγείας, και άλλων κατά περίπτωση στοιχείων. Πληροφορίες από τρίτους: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να συνδυαστούν με πληροφορίες που εσείς καταχωρείτε δημόσια, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας που εσείς μοιράζεστε δημοσίως μέσω των δικών σας ιστοσελίδων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ενημερωτικών σας email, των εντύπων που χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας, τις επαγγελματικές σας κάρτες κ.ο.κ. Τέλος, μπορεί να λάβουμε δεδομένα σας από άλλες ελεύθερες βάσεις δεδομένων, όπως οι επαγγελματικοί και οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, για να σας καλέσουμε για επικοινωνία.
Η παροχή σ’ εμάς των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποτελεί κατά κύριο λόγο συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης σε κάποιες δε περιπτώσεις αποτελεί νομική μας υποχρέωση. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε σ’ εμάς τα Προσωπικά Δεδομένα σας που αναφέρονται ανωτέρω ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε σ’ εσάς τις υπηρεσίες μας.

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας – Νόμιμη βάση επεξεργασίας
Υποβάλλουμε σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να προβούμε στη σχετική επεξεργασία και συγκεκριμένα εφόσον: Α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, την εν γένει εκτέλεση και συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας και την άσκηση των εννόμων δικαιωμάτων της «Επιχείρησης», ως υπευθύνου επεξεργασίας. Β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, όπως η διαχείριση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιστοποίησης, συμβουλευτικής ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που παρέχουμε, η είσπραξη των αμοιβών μας, η δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων με προσωπικά δεδομένα κλπ. Γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της επιχείρησης ή/και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δικαστηρίων, Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ή στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας. Δ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως αυτές επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων της φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής κτλ. νομοθεσίας, Εθνικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων σε περίπτωση ανικανότητάς σας να συγκατατεθείτε στην επεξεργασία. Ε) Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής, SMS και με άλλα μέσα, για να σας ενημερώσουμε για τις προγραμματισμένες ή υπό προγραμματισμό δραστηριότητές μας, για να σας ενημερώσουμε για τυχόν εκκρεμότητες ή για να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

6. Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταβιβάζονται πωλούνται εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση. Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση στα ΠΔ σας στο προσωπικό μας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα ΠΔ σας σε τρίτους που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και εκτελούν επεξεργασία ΠΔ για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού προσωπικά δεδομένα με τρίτους, αν αυτό ζητηθεί από εσάς ή κατόπιν δική σας συγκατάθεσης. Η «Επιχείρηση» θα διαβιβάζει κατά περίπτωση τα ΠΔ σας σε εταιρίες πιστοποίησης με τις οποίες συμβάλλεστε για την απόκτηση πιστοποιητικών, καθώς και ασφαλιστικούς φορείς του Δημοσίου, Δικαστήρια, Διοικητικές ή Δικαστικές Αρχές, λοιπούς φορείς του Δημοσίου κτλ. για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε φορείς επίλυσης εμπορικών ή άλλων διαφορών, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.
Σε περίπτωση που μεταφέρουμε/διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της «Επιχείρησης», σε τρίτους που μας βοηθούν να παράσχουμε κάποια από τις υπηρεσίες μας ή εξυπηρετούν τις εμπορικές δραστηριότητές μας, οι οποίες περιγράφονται στην πολιτική προστασία ΠΔ μας, φροντίζουμε να αποκτούμε από αυτούς συμβατικές δεσμεύσεις (ρήτρες) για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά
Η «Επιχείρηση» δεν διαβιβάζει προσωπικά Δεδομένα των πελατών του σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

8. Διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση.
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

9. Τα Δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ασκείτε όλα τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Κανονισμός (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Το Εργαστήριο μας δεν υποβάλλει τα ΠΔ σας σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία/κατάρτιση προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Εφόσον η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Θα ικανοποιήσουμε το όποιο αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

10. Κατάρτιση Προφίλ
Η «Επιχείρηση» δεν υποβάλλει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο
11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας επικοινωνώντας με το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας, τηλεφωνικά στον αριθμό 2741024464 και μέσω e-mail στη διεύθυνση anaptyxiaki@korinthiacc.gr. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας. Πρόθεσή μας είναι να ικανοποιήσουμε το όποιο αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας απονέμει ο νόμος, δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

12. Ασφάλεια Πληροφοριών
Η «Επιχείρηση» έχει λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγει σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένη έναντι όλων των απειλών.

13. Οι επιλογές σας σε θέματα μάρκετινγκ
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Σεβόμαστε τις επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για θέματα μάρκετινγκ. Ειδικότερα σχετικά με τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών παρόμοιων με ήδη παρασχεθέντων από εμάς υπηρεσιών, η «Επιχείρηση» τηρεί τους κανόνες ιδιωτικότητας σχετικά με την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006), ο οποίος υπερισχύει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 ως ειδικότερος. Δυνάμει της ανωτέρω διάταξης θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής μαζί σας, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Εάν διαφωνείτε με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σας για το σκοπό αυτό έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ρητά τη διαφωνία σας σχετικά με τη συλλογή και χρησιμοποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας, επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση: http://kek-korinthias.gr/επικοινωνία/.

14. Επεξεργασία για Άλλους Σκοπούς
Στην περίπτωση που επιθυμούμε να υποβάλλουμε τα ΠΔ σας, τα οποία ήδη κατέχουμε σε περαιτέρω επεξεργασία ή/και για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν, θα παράσχουμε σ’ εσάς, πριν από κάθε ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία, κάθε αναγκαία πληροφορία για τον σκοπό αυτόν και εφόσον είναι απαραίτητο θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας.

15. Ενημέρωση
Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας http://kek-korinthias.gr. Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στη γραμματεία της επιχείρησής μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα της Γραμματείας.

Ενημερώθηκα για την Πολιτική Απορρήτου της «Επιχείρησης».

Παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία Δεδομένων μου Προσωπικού Χαρακτήρα για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιστοποίησης, συμβουλευτικής, απασχόλησης ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που παρέχει η «Επιχείρηση».

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

Συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να λαμβάνω ενημερωτικά ή διαφημιστικά e-mail

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □