Προφίλ

Η Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας ιδρύθηκε το έτος 2004 από το Επιμελητήριο Κορινθίας.

Είναι Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 784 του Α.Κ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΚΕΚ) της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εξάσκηση ανέργων καθώς και εργαζομένων σε επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το ΚΕΚ της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΕΠ (Ειδικός Κωδικός Αριθμός 23377-12) , γεωγραφική εμβέλεια την Πελοπόννησο και πιστοποιημένα θεματικά πεδία για:

  • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
  • Επαγγέλματα Υγείας Πρόνοιας
  • Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
  • Επαγγέλματα Πληροφορικής
  • Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών
  • Αγροτικά Επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

Οι σκοποί της Εταιρείας ( συνοπτικά ) είναι :

Η παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων μεταποίησης, εμπορίου, τουρισμού, λοιπών υπηρεσιών και επαγγελματιών.

Η σύνταξη μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων, η χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και υποστήριξη αυτών, η σύνταξη περιβαλλοντολογικών μελετών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων και στην επίλυση των προβλημάτων τους.
Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή εκπόνηση, οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Η κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η γενικότερη εκπαίδευση του επιχειρησιακού κόσμου ως και των επιμελητηριακών στελεχών, η προετοιμασία και επιμόρφωση ανέργων νέων για την ανάπτυξη επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εκπόνηση διαχείριση και υλοποίηση επιχειρηματικών και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς κτλ.

Η οργάνωση ειδικών συνεδρίων και σεμιναρίων

Η ανάπτυξη της πληροφορικής με την κατάλληλη εκμετάλλευση οικονομικών και άλλων πληροφορικής μορφής δεδομένων που αφορούν επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Η έκδοση περιοδικών, φυλλαδίων κ.λ.π. Η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών πάνω σε θέματα Επιμελητηριακής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και η ανακοίνωση με κάθε τρόπο αυτών. Η οργάνωση οποιασδήποτε μορφής Εκθέσεων . Η συγκρότηση γραφείων παροχής γενικής φύσεως φοροτεχνικών , οικονομοτεχνικών και νομικών συμβουλών.