ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας – Voucher για τους συμμετέχοντες στην Κοινωφελή Εργασία – Ξεκινάει η κατάρτιση για το πρόγραμμα

0
2579

«Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ)

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν τη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα:

  • Επιπέδου I –  Στοιχειώδεις γνώσεις

– Επεξεργασία Εγγράφου – Word
– Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
– Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

  • Επιπέδου IΙ – Βασικές γνώσεις

– Επεξεργασία Εγγράφου – Word
– Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
– Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
– Παρουσιάσεις – Powerpoint

  • Επιπέδου IΙΙ – Προχωρημένες γνώσεις

– Επεξεργασία Εγγράφου – Word
– Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
– Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
– Παρουσιάσεις – Powerpoint
– Βάσεις Δεδομένων – Access

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες» Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία & Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική ενότητα με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Μετά το πέρας του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν, σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που απέκτησαν μέσω Αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης.

Το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης που θα λάβουν οι καταρτιζόμενοι είναι αποδεκτό από τον Α.Σ.Ε.Π.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες για τις παροχές σχετικά με την Κατάρτιση και την Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα μας και θα πρέπει να μας προσκομίσουν εγκαίρως:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής σας στη δράση

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία

Πληροφορίες:
ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας
Τηλ 2741024464 εσωτ 920 κα Πανούση