Πρόγραμμα Κατάρτισης στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για εργαζομένους με εκπαιδευτικό επίδομα € 350

0
2025

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), στο πλαίσιο των στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Προγραμμάτων Θεωρητικής Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 70 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι επιλεγμένες ειδικότητες αφορούν τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο οποίος αποτελεί έναν από τους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της χώρας. Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει: Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (Web & Mobile apps Specialist),
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist),
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer),
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician),
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 2. Να είναι Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη ως ωφελουμένων, λήγει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Δικαιολογητικά Αίτησης

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να να καταθέσουν στο Σ.Ε.Π.Ε.,  στείλουν ταχυδρομικά ή να αποστείλουν με e-mail (στη διεύθυνση 024@sepe.gr), φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση – βαθμολόγηση και κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί ταχυδρομικά ή να αποσταλεί με e-mail από την ημέρα υποβολής της αίτησης ,  μέχρι και τις 11/10/2019 και ώρα 14:00.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 04/10/2019), όπως και η μη παραλαβή των δικαιολογητικών (μέχρι και τις  11/10/2019 και ώρα 14:00), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτησή τους, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

 • 1 Η Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το https://024.sepe.gr)
 • 2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • 3 Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών, το οποίο δήλωσαν στην Αίτησή τους (Απολυτηρίου Εξατάξιου Γυμνασίου/ Λυκείου, Τίτλου άλλων Σπουδών, Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)
 • 4 Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο Α.Φ.Μ., ο ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 • 5 Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • 6 Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
  • Για τους εργαζόμενους: ένα από τα παρακάτω
   • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.
   • Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.
  • Για τους εποχικά εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται :
   • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
   • είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
   • ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
   • ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)
 • 7 Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον Σ.Ε.Π.Ε.) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά της αίτησης συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν αριθμημένα (1-7) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται:
είτε ταχυδρομικά (παραλαβή από το Σ.Ε.Π.Ε. πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των δικαιολογητικών) με την ένδειξη:

Προς: Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας
Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 19
117 43, ΑθήναΔικαιολογητικά για την Πράξη
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Ονοματεπώνυμο: ………..
Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ): ……….
Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση): ………..

είτε αποστέλλεται με e mail (παραλαβή από το ΣΕΠΕ πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των δικαιολογητικών) στη διεύθυνση 024@sepe.gr σε μορφή zip αρχείου με σαρωμένα (Scan) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Το zip αρχείο θα πρέπει να φέρει ονομασία 024-SEPE-1-####-###.zip (όπου 024-SEPE-1-####-###) ο αριθμός ΚΑΥΑΣ της ηλεκτρονικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.