Διευκρινήσεις για την Διαδικασία Yποβολής Αίτησης συμμετοχής στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19”

0
2648

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής

Ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής : από 9/04/20 έως 16/04/2020

Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

Α) Ο δυνητικά ωφελούμενος υποβάλει αυτοπροσώπως την ηλεκτρονική αίτησης συμμετοχής.
Β) Ο δυνητικά ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτησης συμμετοχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Ο δυνητικά ωφελούμενος υποβάλει αυτοπροσώπως την ηλεκτρονική αίτησης συμμετοχής.

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα1. Συμπληρώνετε και  υποβάλλετε μέσω διαδικτύου,  σε ηλεκτρονική μορφή τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος   ΕΡΓΑΝΗ   (https://elearning.yeka.gr ) από 9/04/20 έως 16/04/2020

Βήμα2. Για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική φόρμα κάνετε  χρήση των κωδικών που χρησιμοποιείτε στο taxisnet. Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

Βήμα3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Βήμα 4. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να γίνει επιβεβαιώσει των στοιχείων επικοινωνίας σας και  να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Βήμα 5. Θα πρέπει να επιλέξετε το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμείτε μεταξύ των μεταξύ των μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ)και να οριστικοποιήσετε την αίτηση σας.

Βήμα 6. Ως αποτέλεσμα της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ο υποβαλλόμενος λαμβάνει μοναδικό κωδικό συμμετοχής ΚΑΥΑΣ τον οποίο και αποθηκεύει μαζί με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Μετά την ηλεκτρονική σας αίτηση και το αργότερο έως την 20/04/2020 θα πρέπει να επιλέξετε παρόχο κατάρτισης ( ΚΕΚ Αναπτυξιακής επιμελητηρίου Κορινθίας) προκείμενου να γίνει η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποκεφ. 4.2 της πρόσκλησης.

Αποστέλλετε στο πάροχο κατάρτισης( ΚΕΚ Αναπτυξιακής επιμελητηρίου Κορινθίας στο  email: anaptyxiaki@korinthiacc.gr) το προτυποποιημένο e-mail(ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL)  στο οποίο θα δηλώσετε τον ΚΑΥΑΣ σας και στη συνέχεια θα λάβετε email με τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης προκειμένου ο ωφελούμενος να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα κατάρτισης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β) Ο δυνητικά ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτησης συμμετοχής.

Εξουσιοδότηση της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής από 9/04/20 έως 20/04/20. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ( ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β)και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

A. Εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος

B. Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό ως 1ου Δικαιούχου του Λογαριασμού

Γ. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν σε αρχεία μορφής .pdf, .doc, .jpeg .

Στην περίπτωση Β, η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται απευθείας από τον πάροχο και ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η  εξουσιοδότηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη διεύθυνση anaptyxiaki@korinthiacc.gr

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο :2741024464 (924)