Δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας

0
15640

 

Το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητήριο Κορινθίας σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης για το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ 2020

Δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας εδώ

Σας Ενημερώνουμε πως αναμένουμε την έναρξη της κατάρτισης.

Τα μαθήματα θα γίνουν Εξ΄αποστάσεως , για την διευκόλυνση σας  παρέχουμε το εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή  (δωρεάν TABLET) πριν από την έναρξη των Μαθημάτων με σχετική εκπαίδευση στην χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία – ΟΑΕΔ 2020 για την κατάρτιση και τα αποτελέσματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο 2741024464 (931)

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:
1. Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση.
4. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΕ επιπέδου ΙΙ & ΙΙΙ.

Το πρόγραμμα αφορά τους ωφελούμενους στο Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 2020 για 36.500 θέσεις που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Επιτυχόντων

Τα Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες με τα θεματικά αντικείμενα:

α. Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο) (Διάρκεια: 120 ώρες)
 2.  Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο) (Διάρκεια: 120 ώρες)
 3.  Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) (Διάρκεια: 120 ώρες)
 4.  Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων (Διάρκεια: 140 ώρες)
 5.  Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά) (Διάρκεια: 130 ώρες)
 6.  Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (Διάρκεια: 120 ώρες)
 7.  Πρώτες Βοήθειες (Διάρκεια: 130 ώρες)
 8.  Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων (Διάρκεια: 120 ώρες)
 9.  Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) (Διάρκεια: 120 ώρες)

β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων (Διάρκεια: 130 ώρες)
 2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία (Διάρκεια: 120 ώρες)
 3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών (Διάρκεια: 120 ώρες)
 4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου (Διάρκεια: 120 ώρες)
 5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) (Διάρκεια: 120 ώρες)
 6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου (Διάρκεια: 120 ώρες)
 7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διάρκεια: 120 ώρες)

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία – ΟΑΕΔ 2020 για την κατάρτιση και τα αποτελέσματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο 2741024464 (931)