Αίτηση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα voucher που αφορά ανέργους ηλικίας 30-49, με Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€ και διάρκεια 580 ωρών.

0
10680
Το ΚΕΚ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας  (ΚΔΒΜ ΙΙ) ως πάροχος κατάρτισης του νέου προγράμματος voucher, ενημερώνει πως ξεκινησαν οι αιτήσεις συμμετοχής
στη δράση κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση  1⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣ ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών, αποφοίτων δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Πότε: 23/12/2020 έως 26/02/2021,14:00.
Η κατάρτιση και η πρακτική άσκηση αφορά τεχνικά επαγγέλματα στους τομείς:
μεταποίησης / βιομηχανίας,
κατασκευών,
υγείας – πρόνοιας,
τουρισμού και επισιτισμού
️❗️ Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 ευρώ
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
✅ παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
✅ παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών
✅ πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
και
✅ πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

Η αίτηση συμμετοχής σε 3 βήματα 

1. Υποβολή της φόρμας «Αίτηση συμμετοχής»

Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής  https://www.voucher.gov.gr/ui/project/37/personal ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης.

2. Αποθηκευση της αίτησης και του αριθμού ΚΑΥΑΣ

Αποθήκευση της αίτησης σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

3. Στείλε τα δικαιολογητικά σου 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτοποίηση, βεβαίωση ανεργίας, αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που το απολυτήριο ή ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και ΥΔ) στο anaptyxiaki@korinthiacc.gr .

Πληροφορίες – Υποστήριξη 

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε με το ΚΕΚ το Επιμελητηρίου Κορινθίας  στο τηλέφωνο 2741024464 (934)

Δείτε περισσότερα: https://www.voucher.gov.gr/project/view/id/37