ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ICCEE

0
758

 

Το ευρωπαϊκό έργο ICCEE που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, εγκαινιάζει τα εργαλεία και τις πλατφόρμες που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου τους τελευταίους μήνες με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας με μια ολιστική προσέγγιση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ICCEE:

ΙΙΝ (Industry Informative Network) – Ενημερωτικό Δίκτυο Βιομηχανίας

Το IIN δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της αγοράς και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς.  Περιλαμβάνει τρία τμήματα: μια κοινότητα επαγγελματιών για συζήτηση, μια βιβλιοθήκη και ένα τεχνικό αποθετήριο για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της αγοράς – ο κατάλογος των καινοτομιών.
Η πλατφόρμα θα γεμίσει με την πάροδο του χρόνου με εγχειρίδια, φυλλάδια, τεχνικά τετράδια και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές και τεχνικές εξελίξεις για τις αλυσίδες εφοδιασμού με κρύο στον τομέα των τροφίμων και ποτών και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεισφέρουν. Χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν πόσο ενεργειακά αποδοτικές είναι οι λειτουργίες τους, να μάθουν πώς να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να αποκτήσουν γνώσεις και ευαισθητοποίηση μέσω πακέτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ανακαλύψτε την πλατφόρμα: https://iin-iccee.eu.

Τα εργαλεία ICCEE είναι online!

Τα 6 εργαλεία ICCEE επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν τα δικά τους δεδομένα και χαρακτηριστικά προκειμένου να πραγματοποιηθούν συγκριτικές αξιολογήσεις και αναλύσεις με σκοπό τη μείωση των κινδύνων, να αξιολογήσουν το κόστος-όφελος των μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, ιεράρχηση μέτρων για τη βελτίωση των οικονομικών και ενεργειακών επιδόσεων ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, την αξιολόγηση μη ενεργειακών οφελών, όπως αυξημένη ανταγωνιστικότητα, μειωμένη συντήρηση, βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον και, τέλος, ενημέρωση για τις υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Παρέχονται εκπαιδευτικά βίντεο για να πλοηγηθείτε στους χρήστες μέσω των εργαλείων και να τους επιτρέψετε να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

Τα 6 εργαλεία, διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου, είναι:

– Το εργαλείο ψυχρής αλυσίδας εφοδιασμού (CSC), για την ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας της αλυσίδας και την πρόληψη των απωλειών ποιότητας τροφίμων

– Το εργαλείο αξιολόγησης του κύκλου ζωής (LCA), για την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλυσίδας εφοδιασμού με κρύο

– Το εργαλείο κοστολόγησης του κύκλου ζωής (LCC), μια ολιστική προσέγγιση για μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε ψυχρές αλυσίδες από οικονομική άποψη

– Το εργαλείο “συγκριτική αξιολόγηση μη ενεργειακών οφελών” επικεντρώνεται στους άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού σε ψυχρές συνθήκες (επιτρέποντας τη σύγκριση με τους συνομηλίκους)

– Το εργαλείο αξιολόγησης μη ενεργειακών παροχών (NEB) βοηθά στην ανάλυση και αξιολόγηση των μη ενεργειακών οφελών συγκεκριμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης

– Τέλος, το εργαλείο ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από τα εργαλεία CSC και LCA, μια ποσοτική, αλλά απλή, μέθοδος κατάταξης για την αξιολόγηση των σεναρίων εντός των ψυχρών αλυσίδων εφοδιασμού.

—————————————————— —————–

ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ICCEE:

  • Αναφορά στη βάση δεδομένων απόδοσης

Στην έκθεση, τα πρωταρχικά δεδομένα ελήφθησαν από την ερεύνα που διεξήχθη σε ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποίουνται στον κλάδο τις ψυχρής αφοδιαστικής αλυσίδας του τομέα των τροφίμων και ποτών και μαζί με τα δευτερεύοντα δεδομένα που συγκεντώθηκαν απο προγενέστερες ερευνές αναλύονται για να καθορίσουν μια βάση δεδομένων συγκριτικής αξιολόγησης τόσο για τα δεδομένα εισόδου όσο και για τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI). Επιπλέον, διερευνήθηκε το ποσοστό εφαρμογής διαφορετικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες για τη βιομηχανία F&B με βάση τα δεδομένα, αναλύσεις των δραστηριοτήτων αποθήκευσης, μεταφοράς και του ρυθμού εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Η έκθεση ολοκληρώνεται με συστάσεις πολιτικής για επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο. Τα πρωταρχικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί απευθείας μέσω συνεντεύξεων από προμηθευτές, λιανοπωλητές, παραγωγούς και πρέπει να αποθηκευτούν σε συγκεκριμένα αρχεία για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προσβασιμότητα. Ενώ τα δευτερεύοντα δεδομένα λαμβάνονται από ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και μελέτες, π.χ. από άλλα έργα της ΕΕ ή/και ενεργειακούς ελέγχους που διεξάγονται από εταίρους ή/και επιστημονικές εργασίες). https://iccee.eu/2021/09/22/report-on-performance-database/

—————————————————— —————–

  • Έκθεση με κύρια ευρήματα και συμπεράσματα σχετικά με τις δραστηριότητες κατάρτισης.  

Μία από τις κύριες δραστηριότητες του ICCEE ήταν η δημιουργία ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και μιας κοινότητας αφιερωμένης στην υποστήριξη της αλλαγής στην ενεργειακή κουλτούρα των οργανισμών που βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων περιείχε εκπαιδεύσεις, εργαστήρια και σεμινάρια με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση e-learning. Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, το ICCEE επιδίωξε να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη γνώση των ενδιαφερομένων για ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα που οδηγούν σε αλλαγές στις συνήθειες και στη συμπεριφορά. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις δραστηριότητες που ενισχύουν την εταιρική πολιτική για την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή κουλτούρα (κίνητρα, αλλαγή συμπεριφοράς, μετριασμό των αντιληπτών κινδύνων και εμποδίων) και τις βιώσιμες πρωτοβουλίες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Στο τέλος κάθε εκπαίδευσης, υποβλήθηκε στους συμμετέχοντες ένα τελικό τεστ για να αξιολογηθούν οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν.

Οι συμμετέχοντες που συνέταξαν το τελικό τεστ έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω email, μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε από τους ομιλητές κατά τη διάρκεια του webinar.

Report with main findings and conclusions regarding training activities and courses

 

Διαβάστε Περισσότερα:

Newsletter #4 – September 2021

The ICCEE project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 847040.