ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στο πρόγραμμα των εργαζομένων

0
987

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.
2. Τίτλος σπουδών που έχει αναρτηθεί κατά την διαδικασία της αίτησης
3. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr) ΠΡΟΣ ΔΥΠΑ: που υποβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
4. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr),Προς ΔΥΠΑ: στην οποία δηλώνεται ότι ο ωφελούμενος είναι μισθωτός του Ιδιωτικού Τομέα και δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα:
“Δηλώνω υπεύθυνα ότι απασχολούμαι ως μισθωτός στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα”
5. Φωτοτυπία ή print screen του λογαριασμού ΙΒΑΝ που έχετε δηλώσει κατά την αίτηση
6. έντυπο Ε4* ή έντυπο Ε3 ή ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από My Ergani (oauth2server (gsis.gr) )

* Μπορείτε να αντλήσετε τον πίνακα Ε4 στην παρακάτω διαδρομή: https://myergani.gov.gr/(S(s34i5rayn23pnrzu2sb0ulrh))/login.aspx?ReturnUrl=%2f – εισάγετε κωδικούς taxis net- μεταβολές απασχόλησης-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ε4 ετήσιος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περεταίρω πληροφορία στα τηλέφωνα: 2741024464 (εσωτ.931,934, 923,936,935) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση anaptyxiaki@korinthiacc.gr.