ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ««ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ»

0
467

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ενημερώνει τους ωφελούμενους ότι αναρτήθηκε η Αριθ.
Πρωτ. 3.5220/21-07-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Υπηρεσίες
Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ» προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της
δράσης της κατάρτισης.

Δεδομένου ότι το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης «Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS)» δεν θα προσφερθεί, οι ωφελούμενοι που επέλεξαν κατά
την υποβολή της αρχικής αίτησής τους το ανωτέρω θεματικό αντικείμενο, και μόνο
αυτοί, είναι υποχρεωμένοι άμεσα να υποβάλουν στα Κέντρα Προώθησης
Απασχόλησης (ΚΠΑ) Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής δύο νέων εκπαιδευτικών
αντικειμένων θεωρητικής κατάρτισης από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα
πρόσκληση.

Τα ΚΠΑ θα χορηγούν στους εν λόγω ωφελούμενους βεβαίωση αλλαγής
εκπαιδευτικών αντικειμένων την οποία οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να
προσκομίζουν στον πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι Μονάδα Ι.Β1
Παράλληλα οι επιβλέποντες φορείς καλούνται:
Α. να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία υποβολής των απογραφικών δελτίων
ΕΙΣΟΔΟΥ για το σύνολο των ωφελούμενων. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζεται
ωφελούμενος κατά την διαδικασία υποβολής του απογραφικού δελτίου ΕΙΣΟΔΟΥ
(πχ. χειρόγραφα συστατικά σημειώματα) να ενημερώσουν άμεσα την Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.Β. να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση βεβαίωσης στην οποία θα αναφέρεται:
ι) ότι ο ωφελούμενος απασχολείται στον συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο
πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 14/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης της ΔΥΠΑ,
ii) Ημερομηνία πρόσληψης
iii) Προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της απασχόλησης και
iv) ότι έχει καταχωρηθεί το απογραφικό δελτίο εισόδου του ωφελούμενου στο ΠΣ
VOUCHER με αναφορά του αντίστοιχου (id) του απογραφικού του δελτίου.
Γ. να ενημερώσουν αμελλητί τους ωφελούμενους για την υποχρέωση να μεταβούν
σε ΚΠΑ για την δήλωση εκπαιδευτικών αντικειμένων (αφορά μόνο όσους έχουν
επιλέξει το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης «Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS)»)

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ