Nέο voucher ανέργων για πιστοποίηση άδειας security

0
1623

Το Κ.Δ.Β.Μ. της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας θα είναι Πάροχος Κατάρτισης στο νέο προγράμμα Voucher για Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης για 5.000 ανέργους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Αφορά τον κλάδο των Security και συνοδεύεται με επιταγή κατάρτισης 525€ προς τους ωφελουμένους.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Θεωρητική κατάρτιση των ανέργων – ωφελουμένων διάρκειας 105 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο ΚΕΜΕΑ / ΕΟΠΠΕΠ.
    Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις αιτήσεις συμμετοχής, τα προγράμματα, αλλά και για θέματα σχετικά με την υλοποίησή τους, πραγματοποιείται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα https://www. voucher.gov.gr.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Κατάρτιση & Πιστοποίηση
Η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης στο Κ.Δ.Β.Μ. της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας θα πραγματοποιείται σε 105 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης (εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Η ημερήσια διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τις 6 ώρες και η καταληκτική ώρα δεν θα υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα ολοκληρώνεται σε διάστημα ενός μηνός.

Η κατάρτιση 105 ωρών θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Security οι οποίες διοργανώνονται από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ. Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από Αστυνομικούς, Νομικό, Πυροσβέστη, Ψυχολόγο και Νοσηλευτή. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας “Προσωπικού Ασφαλείας”. Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής Ασφάλειας.

Επιταγές Κατάρτισης (Vouchers)
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Στην πρώτη φάση οι άνεργοι θα κάνουν αίτηση στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για να ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, το οποίο θα συμπληρωθεί με σειρά προτεραιότητας. Αφού συγκροτηθεί το οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων, οι άνεργοι – ωφελούμενοι θα προχωρήσουν στην δεύτερη φάση αιτήσεων στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου θα επιλέξουν το Κ.Δ.Β.Μ. στο οποίο θα καταθέσουν την προσωπική τους επιταγή κατάρτισης (Voucher).

Ωφελούμενοι
Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), κατά την φάση της υποβολής της αίτησης, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Η ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).
  • Να έχουν ηλικία 18-50 ετών.
  • Να είναι Έλληνες πολίτες, Έλληνες ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία 2 έτη.

Σημείωση: Η άδεια εργασίας εκδίδεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στο: https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/dikaiologitika/prosopiko-asfaleias/ti-dikaiologitika-chreiazontai-gia-tin-ekdosi-adeias-ergasias-prosopikou-se-idiotikes-epicheiriseis-parochis-ypiresion-asfaleias/

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και αποκτήσει την Πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ / ΕΟΠΠΕΠ, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες βαρύνουν τον Πάροχο Κατάρτισης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISnet μέσα από ιστοσελίδα που θα ανακοινωθεί.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. Με την ολοκλήρωση της αίτησης προκύπτει ηλεκτρονικά το αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ).

Το Κ.Δ.Β.Μ. της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας θα είναι Πάροχος Κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος Ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) με παροχή πιστοποίησης. Αν είστε εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) συμπληρώστε την φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα: https://forms.gle/bmParztCL9M64iyC9